ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE WARMTEPOMP

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quatt B.V. (“Quatt”) en de klant (“Klant”) betreffende de verkoop en installatie van een Quatt warmtepomp (“Warmtepomp”).

2. Installatiecheck
2.1.
Voordat Quatt een offerte kan uitbrengen, voert Quatt een installatiecheck bij de Klant uit op basis waarvan Quatt kan beoordelen of en hoe de installatie van de Warmtepomp mogelijk is (“Installatiecheck”). Bij de Installatiecheck zal de Klant op verzoek van Quatt over (de eigenschappen van) de woning en de CV-installatie vragen beantwoorden en foto’s en video’s hiervan uploaden.
2.2. De Klant is verplicht bij de Installatiecheck correcte en volledige informatie aan Quatt te verstrekken. Onjuiste en/of onvolledige informatie kan gevolgen hebben voor de omvang van de door of namens Quatt te verrichten (installatie)werkzaamheden en de door Quatt in dat kader in rekening te brengen kosten.  
2.3. Indien voorafgaand, tijdens of na de installatie van de Warmtepomp blijkt dat de informatie die door de Klant met betrekking tot (de eigenschappen van) de woning en de CV-installatie is opgegeven onjuist en/of onvolledig is, komt dit voor rekening en risico van de Klant.

3. De offerte
3.1.
Een offerte of prijsopgave is voor Quatt niet bindend en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een bestelling te plaatsen.
3.2. Een overeenkomst voor de koop en installatie van een Warmtepomp (“Overeenkomst”) wordt van kracht in zoverre als Quatt een bestelling van een Klant schriftelijk accepteert of als Quatt een bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant Quatt werk voor de Klant uitvoert voordat een overeenkomst van kracht is, zal de Klant Quatt daarvoor vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Quatt die verschuldigd zijn vanaf de ontvangst van een factuur.
3.3. Quatt zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het inlichten van de Klant over de gegevens, gewichten, kenmerken, functionaliteit en andere informatie die op de Warmtepomp van toepassing is, maar kan niet garanderen dat deze specificaties vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of beschikbaar gemaakte specificaties zijn slechts indicaties van de Warmtepomp in kwestie.
3.4. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat eventuele besparingen, zoals berekend op de website of de offerte, indicatief zijn en eventuele besparingen mede afhangen van factoren die zich buiten de invloedssfeer van Quatt bevinden, waaronder in elk geval variatie in klimatologische omstandigheden, wijzigingen in stookgedrag, wijzigingen in gas- en/of stroomprijzen en wijzigingen in belastingwetgeving of regelgeving.
3.5. Quatt sluit eventuele aansprakelijkheid voor de in dit artikel genoemde factoren, en andere redelijkerwijs niet aan Quatt toe te rekenen factoren, nadrukkelijk uit.
3.6. De van de offerte uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Quatt of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Quatt. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond worden met het oogmerk een vergelijkbare aanbieding te verkrijgen. Zij mogen ook niet door de Klant of een derde worden vermenigvuldigd.

4. De Overeenkomst
4.1.
Na aanvaarding van een bestelling heeft Quatt te allen tijde het recht om die bestelling voorafgaand aan de levering zonder aansprakelijkheid te annuleren, zonder hiervan de reden op te geven. In dit geval is Quatt niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Klant zijn gedaan.

5. Herroepingsrecht
5.1.
Indien de Klant de Warmtepomp op afstand (bv online) koopt als Consument heeft zij een wettelijk herroepingsrecht zoals in dit artikel beschreven. Een “Consument” is een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
5.2. De bedenktermijn gaat in op het moment dat Quatt de bestelling schriftelijk accepteert en loopt tot en met 14 dagen nadat de Warmtepomp bij de Klant is afgeleverd (“Bedenktermijn”). Binnen de Bedenktermijn kan de Klant zonder opgaaf van reden de Overeenkomst herroepen. De Klant kan hiervoor het herroepingsformulier gebruiken dat beschikbaar is via deze link.
5.3. Indien de Klant de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn wil herroepen, kan Quatt hiervoor kosten in rekening brengen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de situatie en het moment waarop de Klant de Overeenkomst herroept:A. Indien de Klant binnen de Bedenktermijn, maar voordat de Warmtepomp bij de Klant is afgeleverd, de Overeenkomst herroept, is de Klant geen vergoeding verschuldigd;
B. Indien de Klant binnen de Bedenktermijn, nadat de Warmtepomp bij de Klant is afgeleverd, maar voordat deze is geïnstalleerd en opgeleverd, de Overeenkomst herroept, mag Quatt de kosten voor retourtransport (€75) in rekening brengen bij de Klant;
C. Indien de Klant binnen de Bedenktermijn, maar nadat de Warmtepomp geïnstalleerd en opgeleverd is, de Overeenkomst herroept, mag Quatt de volledige kosten voor werkvoorbereiding en installatie (arbeidsloon en materiaal) (60% van van de overeengekomen en door de Klant betaalde prijs voor de levering en installatie van de Warmtepomp), demontage (€500), retourtransport (€50) en een eventuele waardevermindering (nader te bepalen) van de Warmtepomp in rekening brengen bij de Klant.

6. Verplichtingen van de Klant
6.1.
De Klant stelt Quatt of een door Quatt ingeschakelde installateur in de gelegenheid en geeft hen toestemming om de installatiewerkzaamheden van de Warmtepomp onbelemmerd te verrichten, waaronder begrepen het doorvoeren van aanpassingen aan de woning (bijvoorbeeld het boren van gaten in het dak of de muren van de woning) ten behoeve van de installatie van de Warmtepomp.
6.2. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de (omgevings-)vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen en voor het maken van de meldingen die noodzakelijk zijn voor de installatie en het gebruik van de Warmtepomp. Bij het ontbreken hiervan komen de risico’s en sancties geheel toe aan de Klant.
6.3. De Klant verschaft Quatt toegang tot de benodigde elektra en water aansluitmogelijkheden voor de installatie van de Warmtepomp.
6.4. De Klant draagt er zorg voor dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen die niet tot de werkzaamheden van Quatt behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Quatt geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Klant Quatt hiervan tijdig in kennis te stellen.
6.5. Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden van Quatt wordt vertraagd, dan wel geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt, door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is en hieruit voor Quatt schade voortvloeit, dient de Klant deze schade te vergoeden.
6.6. De Klant draagt tevens het risico voor schade veroorzaakt door:6.6.1. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
6.6.2. Onjuistheden in door of namens de Klant verstrekte gegevens.
6.6.3. Een onveilige werkomgeving.6.7. De Klant heeft niet het recht de Warmtepomp of de onderdelen ervan te kopiëren, aan te passen, te reverse-engineeren, te demonteren of op andere wijze wijzigingen en/of toevoegingen aan de Warmtepomp aan te brengen.

7. Planning
7.1.
Door Quatt gecommuniceerde (oplever)data gelden steeds als streefdata, binden Quatt niet en hebben slechts een indicatief karakter.

8. Installatie
8.1.
Quatt zal de installatiewerkzaamheden van de Warmtepomp deugdelijk en volgens de gemaakte afspraken in de Overeenkomst uitvoeren.
8.2. Wanneer zich bij de installatiewerkzaamheden kostenverhogende omstandigheden voordoen, zal Quatt de Klant van de extra kosten en de noodzaak hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
8.3. Indien Quatt de Klant niet kan bereiken, zal Quatt de installatiewerkzaamheden onderbreken, tenzij de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
8.4. Eventuele extra kosten die Quatt moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Klant worden vergoed.
8.5. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, zullen Quatt en de Klant in overleg gaan over de extra kosten voor de Klant voordat Quatt deze extra werkzaamheden uitvoert.

9. Oplevering
9.1.
De installatiewerkzaamheden van de Warmtepomp zijn opgeleverd wanneer Quatt dan wel de door Quatt ingeschakelde installateur, aan de Klant heeft medegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de Klant de werkzaamheden (digitaal) heeft aanvaard op de wijze zoals door Quatt voorgeschreven.
9.2. De installatiewerkzaamheden worden bovendien als opgeleverd beschouwd:9.2.1. wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de Klant van Quatt de mededeling heeft ontvangen dat de werkzaamheden zijn voltooid en de Klant heeft nagelaten de werkzaamheden binnen die termijn te aanvaarden en heeft evenmin de aanvaarding expliciet geweigerd; of
9.2.2. wanneer de klant de Warmtepomp (opnieuw) in gebruik neemt.

10. Betaling
10.1.
Betaling voor de Warmtepomp en de installatie van de Warmtepomp dient door de Klant te worden voldaan op de betaalmomenten zoals omschreven in de offerte.
10.2. Indien de betaling niet tijdig wordt verricht, is Quatt gerechtigd de installatiewerkzaamheden van de Warmtepomp en de voorbereidingen daartoe, op te schorten totdat de betaling volledig is verricht.
10.3. Betaling voor overige werkzaamheden, zoals bij onvoorziene complicaties, dient door de Klant te worden voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
10.4. Indien de Klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin stuurt Quatt na het verstrijken van de overeengekomen betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij de Klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
10.5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Quatt rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke overeengekomen betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
10.6. Quatt is na verloop van de hierboven genoemde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Quatt hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Klant.
10.7. Indien de Klant met de betaling in gebreke blijft, is Quatt gerechtigd de werkzaamheden stil te leggen. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Quatt op vergoeding van kosten, schaden en rente onverlet.

11. Garantie op de Warmtepomp
11.1.
Quatt garandeert dat elke nieuwe Warmtepomp 24 maanden na de oplevering (“Garantietermijn”) gedekt is tegen fabricage- en materiaalfouten. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het repareren of vervangen van de Warmtepomp of onderdelen daarvan die gebreken vertonen en is de enige verhaalsmogelijkheid. Na een reparatie of vervanging die onder de garantie valt, wordt de garantieperiode niet verlengd. De garantie op de installatie van de Warmtepomp bedraagt 12 maanden.
11.2. Quatt geeft alleen garantie op de functies en kwaliteit van de Warmtepomp die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere specifieke of impliciete garanties worden, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde verplichte wetgeving, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3. De garantie dekt geen normale slijtage en veroudering. Daarnaast vervalt de garantie indien:
11.3.1. gebreken aan de Warmtepomp niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Quatt worden gemeld;
11.3.2. gebreken aan de Warmtepomp zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Klant of zijn rechtsopvolger, dan wel door oorzaken die buiten de verantwoordelijkheid van Quatt vallen;
11.3.3. gedurende de Garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Quatt aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de Warmtepomp (herstel)werkzaamheden te verrichten, dan wel wanneer door de klant zelf zodanige werkzaamheden zijn verricht.
11.3.4. Gedurende de Garantietermijn niet het door Quatt voorgeschreven periodiek onderhoud wordt verricht aan de Warmtepomp of de benodigde software of firmware updates niet worden geïnstalleerd.
11.3.5. de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.11.4. Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de Klant.

12. Software & firmware updates
12.1.
Om de veiligheid en functionaliteit van de Warmtepomp te waarborgen en verbeteren, kan het van tijd tot tijd nodig zijn om de Warmtepomp bij te werken via software en firmware updates. Deze updates kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden doordat Quatt deze op afstand rechtstreeks naar de Warmtepomp uploadt en installeert.
12.2. Door de updates kan de functionaliteit van de Warmtepomp veranderen.
12.3. Gedurende systeemonderhoud of bijvoorbeeld indien veiligheidsproblemen moeten worden onderzocht, kan het zijn dat de functionaliteit van de Warmtepomp tijdelijk is beperkt.
12.4. Quatt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor situaties zoals in dit artikel omschreven, tenzij dat in Nederland wettelijk verplicht is.

13. Aansprakelijkheid
13.1.
Quatt is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade Quatt kan worden toegerekend. Evenmin is Quatt aansprakelijk voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad jegens de Klant, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Quatt.
13.2. In geen geval is Quatt aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade, van de Klant. Quatt is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van de Klant of een door de Klant ingeschakelde derde.
13.3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Quatt in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal de hoogte van de overeengekomen en door de Klant betaalde prijs voor de levering en installatie van de Warmtepomp.
13.4. Het bepaalde in lid 1 tot en met 3 laat de rechten voortvloeiend uit de wetgeving inzake productaansprakelijkheid onverlet.
13.5. Daar waar de aansprakelijkheid door Quatt uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor eventuele persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, hulppersonen, vertegenwoordigers en agenten van Quatt.
13.6. Alle rechten op juridische stappen en andere bevoegdheden van de Klant tegen Quatt in verband met de door Quatt geleverde Warmtepompen vervallen na het verstrijken van een termijn van 1 jaar na de datum dat de Klant zich bewust werd, of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, van het bestaan van dergelijke rechten en bevoegdheden.

14. Overmacht
14.1.
Indien Quatt zich door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan houden, worden deze verplichtingen opgeschort tijdens deze situatie van overmacht.
14.2. Als een situatie van overmacht langer dan 3 kalendermaanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het geval van overmacht aan de kant van Quatt, heeft de Klant geen recht op compensatie of schadevergoeding.
14.3. Overmacht aan de kant van Quatt wordt opgevat zoals omschreven in artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en bovendien alle omstandigheden die buiten de macht van Quatt vallen en verhinderen dat Quatt volledig of deels kan voldoen aan de verplichtingen jegens de Klant of waardoor niet in alle redelijkheid van Quatt kan worden verwacht dat het aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht of een dergelijke omstandigheid had kunnen worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, uitbraak en/of verspreiding van virussen en/of ziekten, of stagnatie of andere productie- of leveringsproblemen die Quatt of zijn leveranciers ondervinden.

15. Privacy
15.1.
Quatt respecteert de privacy van al haar Klanten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de Klant aan Quatt verschaft, worden verwerkt volgens de wettelijke voorschriften.
15.2. Het privacy beleid van Quatt is te vinden op link.

16. Wijziging van de voorwaarden
16.1.
Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen deze algemene voorwaarden door Quatt met een kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd. Behoudens als hierin anders is bepaald, zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op alle huidige overeenkomsten indien en voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van kennisgeving.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1.
Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

18. Slotbepalingen
18.1.
Quatt is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of aan een derde.

Contactinformatie
De contactinformatie die relevant is voor de Klant en die betrekking heeft op de identiteit van Quatt:
• Quatt B.V., Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Nederland
• Email: info@quatt.io, tel. +31(0)20 261 52 27
• Nederlandse Kamer van Koophandel: 82048037

Please rotate your device

Neem contact met ons op

Bezoek ons Help Center om antwoord te krijgen op je vragen, bel ons, of stuur een e-mail.

E-mail: info@quatt.io
Telefoonnummer: 085 1300 622
Bereikbaar: Ma t/m Vr 10:00 - 12:00 & 14:00 - 16:00

Zakelijk

Voor zakelijke vragen kan je ons bereiken op zakelijk@quatt.io

Pers

Voor pers gerelateerde vragen kan je ons bereiken op pers@quatt.io